Хэрэг бүртгэлтийн 2 хэрэгт нийт 7 объектод нэгжлэгийн ажиллагаа явуулав

Нийгэм
khiimori.co@gmail.com
2024-02-29 01:46:55

Авлигатай тэмцэх газрынМөрдөн шалгах хэлтэс 2024 оны 2 дугаар сарын 19-25-ныөдрүүдэд гэмт хэргийншинжтэй 94 гомдолмэдээллийг шалгавҮүнээс18 гомдолмэдээлэлд хэрэгбүртгэлтийн хэрэг нээж, 15 гомдолмэдээлэлд хэрэгбүртгэлтийн хэрэг нээхээстатгалзах, 1 гомдолмэдээллийг харьяаллын дагуушилжүүлэх саналтайгаарпрокурорт шилжүүлсэнбөгөөд одоогоор 60 гомдолмэдээллийг хянан шалгажбайна.

Түүнчлэн эрүүгийн 868 хэрэгтмөрдөн байцаалтынажиллагаа явуулснаасөнгөрсөн долоо хоногт 4 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх, 9 хэргийг хаах саналтайпрокурорт хүргүүлэвМөрдөншалгах ажиллагаанд одоогоор855 хэрэг шалгагдаж байнаХэрэг бүртгэлтийн 2 хэрэгтнийт 7 объектод нэгжлэгийнажиллагаа явуулсан.

Шүүхэд шилжүүлэхсаналтайгаар прокурорынбайгууллагад хүргүүлсэнхэргүүдийг дурдвал:

· С нь Экологийнцагдаагийн албаныалбан тушаалтнааражиллаж байхдаабусдаас хахууль авсангэх;

· Улс төрд нөлөө бүхийэтгээд болох Улсын ИхХурлын гишүүн Н ньбусдад хууль бус давуубайдал бий болгосонүндэслэлгүйхөрөнгөжсөн гэх;

· Төв аймгийн Сэргэлэнсумын удирдах албантушаалтан ТС нарнь бусдад хууль бусдавуу байдал бийболгосон гэх;

· Увс аймгийн Засагдаргын Тамгын газрынудирдах албантушаалтан ЧОБнар нь гэмт хэрэгүйлдэхийгсанаачилсанүйлдлээрээ санаатайнэгдэжхамтраноролцожалбан үүрэгбүрэн эрхалбантушаалын байдлааурвуулан ашиглажбусдад давуу байдалбий болгосон гэх.

Нийтийн мэдээллийн тухайхуульд заасан мэдээлэлнээлттэйил тодүнэн зөвбайхбодитой мэдээллээрхангах үндсэн зарчмын дагууавлигын гэмт хэргийн мөрдөншалгах ажиллагааны талаархмэдээллийг Монгол УлсынҮндсэн хуулийн 16 дугаарзүйлийн 14 дэх заалтЭрүүгийн хэрэг хянаншийдвэрлэх тухай хуулийн29.3 дугаар зүйлийн 5 дахьхэсэгт заасныг чандбаримтлан товч байдлааролон нийтэд мэдээлж байгааболно.

Холбоотой мэдээ